AnasayfaValiİl Genel Meclisiİl EncümeniResmi LinklerFoto Galeri

 Kurumsal Kimlik

Vizyonumuz
Misyonumuz
Temel Değerler
Logomuz
Mevzuat

 Kurumsal Yapı

Genel Sekreter
İç Denetim
İlçe Müdürlükleri
 Bütçe
2010 Yılı Gelir Bütçesi
2010 Yılı Gider Bütçesi
 Yatırım Programı
Mali İşler
Tarım ve Köy İşleri
İnsan Kaynakları
Sağlık ve Çevre
İmar ve Yapı İşleri
Emlak İstimlak
Kültür Truzim
Gençlik Spor Sosyal Hiz.
 Bilgi Edinme
Yasası
Yönetmeliği
Yönergesi
Kamu Hizmet Standartı
Genelgeler
 İnteraktif
Dilek ve Öneriler
İletişim
 Bursa'da Hava
Kaynak : Meteor.gov.tr
İNVEST İN BURSA

Bursa İl Özel İdaresi Web Sitesi

  Karla Mücadele

 

KORUMA UYGULAMA DENETLEME BÜROSU

(KUDEB)

 

KUDEB; TARİHİ ESER OLARAK TESCİL EDİLMİŞ TAŞINMAZ KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINDA VE BU YAPILARA KOMŞU TESCİLSİZ YAPILARDA YAPILACAK OLAN BASİT ONARIM KAPSAMINDA (DERZ TAMİRATI, İÇ VE DIŞ SIVA YAPILMASI, BOYA-BADANA YAPILMASI, OLUK TAMİRATI, DOĞRAMA TAMİRATI, DÖŞEME TAMİRATI, TAVAN KAPLAMALARI TAMİRATI, ELEKTRİK VE SIHHİ TESİSAT TAMİRATI, ÇATI ONARIMI, KİREMİT AKTARILMASI VB.) YAPILACAK UYGULAMALARI ÖNCESİNDE YAPIYI İNCELER VE ONARIM SÜRECİNİ TAKİP EDER. TESCİLLİ TARİHİ ESERİNDE BASİT ONARIM YAPTIRMAK İSTEYEN, YAPI SAHİBİ, KİŞİ YA DA KURULUŞ, YAPILARINDA BASİT ONARIM UYGULAMALARI YAPABİLMEK İÇİN BURSA İL ÖZEL İDARESİ İMAR VE YAPI İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI BÜNYESİNDE BULUNAN KORUMA UYGULAMA VE DENETLEME BÜROSU’NA (KUDEB) BAŞVURUR.

  

 

 

 

KUDEB'İN GÖREVLERİ

 

· Taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında yapılacak olan Basit Onarım* uygulamaları öncesinde yapıyı incelemek ve yapılacak onarıma ilişkin koşulların belirtildiği onarım ön izin belgesini düzenlemek,

· Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları, bunların koruma alanları ve sit alanlarında, Basit Onarımların; özgün biçim ve malzemeye uygun olarak gerçekleştirilmesini denetlemek, uygun bulunanlara onarım uygunluk belgesi düzenlemek,

· Basit Onarım kapsamında başlanılan onarımlarda esaslı onarım gereğinin saptanması durumunda onarımı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,

· Taşınmaz kültür ve tabiat varlığı parseline bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan ve yürürlükteki yasal düzenlemelere göre ruhsatı bulunan tescilsiz taşınmazlardaki Basit Onarım uygulamalarına, varsa koruma amaçlı imar planı koşulları da dikkate alınarak izin vermek ve denetlemek,

· Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulanmasını denetlemek,

· Koruma bölge kurulları tarafından onaylanmış rölöve,  restitüsyon ve restorasyon projelerine ilişkin uygulamaları denetlemek, projesine uygun tamamlanan uygulamalar için kullanma izin belgesi düzenlemek,

· Taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile bunların korunma alanlarında Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları, koruma bölge kurulu kararlarına aykırı ve ruhsatsız olarak yapılan inşaatlar ile koruma amaçlı imar planlarında, plana; sitlerde, sit şartlarına aykırı olarak inşa edilen yapılar hakkında imar mevzuatına göre gerekli işlemleri yapmak, uygulamayı durdurarak konuyu belgeleriyle koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,

· Tescilli kültür varlıklarının mail-i inhidam olmaları halinde can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli işlemleri yaparak durumu koruma bölge kurulu müdürlüğüne iletmek,

· Maliki bulunduğu taşınmaz kültür varlığının onarımını gerçekleştiremeyecek durumda olan maliklere ilgili idarelerce yapılacak mali yardımlar ile ilgili düzenlemeleri gerçekleştirmek,

· 21/7/1983 tarihli ve 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ile 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanuna aykırı uygulamaların tespiti halinde ilgili idareye bildirimde bulunmak.

 

*KUDEB Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş İzin, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik’in 4. maddesinde tanımlanan “tadilat ve tamiratlar” bu broşürde kısaca “Basit Onarım” olarak adlandırılmıştır.

 

 

KUDEB'İN ÇALIŞMA ŞEKLİ

 

· KUDEB, 2863 sayılı Kanun ve bu Kanuna göre hazırlanarak çıkarılmış yönetmelikler, Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları ile koruma bölge kurulunun almış olduğu kararları göz önüne alarak çalışmalarını yürütür:

· Basit Onarımlar için verilen izinler bir yıl geçerlidir. Bu süre içinde uygulamanın yapılmaması halinde ilgili kişi ya da kuruluş KUDEB’ e yeniden başvurmak zorundadır.

· KUDEB, tescilli I. grup yapıların Basit Onarımlarına izin vermeden önce koruma bölge kurulundan görüş alır. Alınan görüşe uyulması zorunludur.

· Tescilli taşınmaz kültür varlıklarında Basit Onarım gerektiren uygulamalarda, uygulamayı gerçekleştirecek olan kişi ya da kuruluş; mülkiyet durumu ile ilgili belge, yapının mevcut durumunun fotoğrafları ve yapacağı uygulamaya ilişkin açıklayıcı bilgiyi içeren başvurusunu KUDEB’e verir. Bu başvuru, KUDEB’ in en az iki uzmanı tarafından incelenir. Bu uzmanlardan birinin mimar olması zorunludur. İnceleme sonrasında tadilat ve tamirat öncesi durum fotoğraf gibi belgelerle tespit edilir, yapılacak uygulamaya ilişkin koşulların belirtildiği bir izin belgesi düzenlenir.

· Basit Onarım uygulaması tamamlandıktan sonra, yapılan uygulamalar KUDEB uzmanlarınca incelenir. Uygulama, izin belgesi doğrultusunda tamamlanmış ise onarım uygunluk belgesi düzenlenir.

· Basit Onarım kapsamında başlanılan uygulamalarda esaslı onarım gerektiğinin tespit edilmesi halinde, uygulama durdurulur ve konu belgeleriyle birlikte koruma bölge kurulu müdürlüğüne bildirilir.

· Taşınmaz kültür varlığı parseline bitişik parsellerde, koruma alanları ve sit alanlarında yer alan ve yürürlükteki mevzuata göre ruhsatı bulunan tescilsiz yapılardaki Basit Onarımlarda varsa Koruma Amaçlı İmar Planı koşulları da dikkate alınarak izin verilir ve denetlenir.

· Koruma amaçlı imar planı bulunmayan sit alanlarında Basit Onarımlar dışında tüm uygulamalar için koruma bölge kurulundan izin alınması zorunludur.

· Koruma bölge kurulları tarafından onaylanmış rölöve, restitüsyon ve restorasyon projelerine aykırı uygulamalar KUDEB tarafından koruma bölge kurulu müdürlüğüne bildirilir. Koruma bölge kurulundan karar gelinceye kadar onarım uygulaması KUDEB tarafından durdurulur.

· Koruma bölge kurulları tarafından uygun görülen koruma amaçlı imar planlarının plan hükümleri çerçevesinde uygulanması sürecinde, plan hükümlerine aykırı uygulamalar KUDEB tarafından saptanır ve uygulamalar koruma bölge kurulu tarafından karar alınıncaya kadar durdurulur. Bu konuda hazırlanan tutanak koruma bölge kurulu müdürlüğüne gönderilir.

· Taşınmaz kültür varlıklarından depreme maruz kalan yapılar ile ilgili uygulamalar Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları ve konu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak yürütülür.

 

 

 

Basİt Onarım Taleplerİnde Onarım Ön İzİn Belgesİ İçİn Gereklİ Başvuru Belgelerİ

 

· Başvuru Dilekçesi

Başvuru dilekçesinde, yapı sahibi tarafından, “Basit Onarım” başlığı altında yapılması planlanan her türlü iş kalemi ya da çözümü beklenen sorun, açıklanarak belirtilmeli ve imzalanmalıdır.

            Matbu evrak olarak hazırlanmış olan Başvuru Dilekçesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosundan temin         edilebilmektedir.

    · İskan Ruhsatı (Yapı Kullanma İzin Belgesi)

Taşınmaz kültür ve tabiat varlığı parseline bitişik parsellerde ve koruma alanlarında yer alan tescilsiz taşınmazlar için yürürlükteki yasal düzenlemelere göre İlgili idareden iskan ruhsatı alınmış olmalıdır.

    · Tescil ve Grup Kararı (Varsa)

Onarım ön izin belgesi başvurusunun KUDEB’de işleme alınabilmesi için, yapının mutlaka II. Grup* olarak tescil edilmiş     olması gereklidir.

Tescil ve Grup kararı belgeleri başvuru sahibinden temin edilemez ise, yapının Bursa Kültür  ve Tabiat Varlıklarını         Koruma Kurulu arşivindeki dosyası araştırılacaktır.

I.Grup**  olarak tescil edilmiş olan ya da grup kararı bulunmayan yapılar, KUDEB’in yetki alanı dışında kalmaktadır.       Ancak I.Grup yapılar için koruma bölge kurulundan görüş alınması ve bu görüşün uygulanması suretiyle Basit Onarım izni         verilebilir.

    · Halihazır Haritası ve İmar Durumu

Yapının, çevresiyle birlikte konumunu gösteren 1/1000 ölçekli halihazır harita ve imar durumu, ilgili idareden temin edilerek başvuru dosyasına eklenmelidir.

Halihazır haritası ve imar durumu belgeleri başvuru sahibinden temin edilemez ise, ilgili idarenin yetki alanında bulunan yapı ile ilgili bilgiler  araştırılacaktır.

    · Güncel Fotoğraflar

Yapının görünen bütün cephelerini ve iç mekanlarından birkaçını gösteren fotoğraflar eklenmelidir.

    · Eski Fotoğraflar (Varsa)

Yapının tarihçesine ilişkin saptamaların yapılabilmesi için eski fotoğraflar (varsa) istenilmektedir.

    · Tapu Fotokopisi / Muvafakatname

Tapuda adı geçen tüm hak sahiplerinin vekaleti / muvafakiyeti alınmış olmalıdır.

 *II. grup yapılar:  Kent ve çevre kimliğine katkıda bulunan ve yöresel yaşam biçimini yansıtan korunması gerekli yapıları,

**I. Grup yapılar: Toplumun dini, sosyal, ekonomik ve kültürel ortak gereksinimlerini karşılayan, yapıldıkları dönemin           mimari ve sanat anlayışını yansıtan, simgesel anı, anıtsal, izlenim gibi değerleriyle korunması gereken yapıları,

KUDEB İLETİŞİM

 Adres:

Bursa İl Özel İdaresi İmar ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı

Beyazıt mah. Ankara Yolu cad. no:13 Duaçınarı/Yıldırım

 E-Mail: bursailozelidarekudeb@hotmail.com

Tel: 0 (224) 364 94 87

Fax: 0 (224) 364 94 57

                                                          

Kudeb Çalışanları:

 Mimar                      Fitnat OLGUN

Sanat Tarihçisi          Şaban DUMAN

Arkeolog                    Oktay BİLGİN

İnşaat Mühendisi       Nurcan KARAARSLAN

Şehir Plancısı            H.Selin ŞİŞMAN

 

 Yöneticiden Halka Msj.

 

Sn. Şahabettin HARPUT

 

Sn. Nedim AKDEMİR

 

Sn. Kemal DEMİREL

 E-Bursa

 

Belediyeler

 

Bankalar

 

Kamu Kurumları

 

Gazeteler

 

Müzeler

 

Tv Kanalları

 

Okullar

 

İlçeler

 

Bursa Tarihi

 

Uludağ Otelleri

 

T.C. Kimlik No

 

SSK Hizmet Dökümü

 

Bağ-Kur

 

Emekli Sandığı

 

Nöbetçi Eczaneler

 Duyuru


Bursa İl Özel İdaresi ve BEM-BİR-SEN sendikası arasında Türkiye'de ilk kez uygulanan "Sosyal Denge Sözleşmesi" imzalandı.Denge Sözleşmesini görmek için tıklayınız

"Sosyal Denge Sözleşmesi"nin devamını görmek için tıklayınız

BURSA İL ÖZEL İDARESİ KÜLTÜR TURİZM DAİRE BAŞKANLIĞI'NDAN TARİHİ ESERLERİN YENİLENMESİ ÇALIŞMALARINA BÜYÜK DESTEK:"TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNE KATKI PAYI YÖNETMELİĞİ ÇERÇEVESİNDE AKTARILAN TUTAR BELLİ OLDU." 2011 YILI I. ETAP KATKI PAYI TABLOSU'NU Görmek İçin Tıklayınız

BURSA İL ÖZEL İDARESİ SAĞLIK ÇEVRE DAİRE BAŞKANLIĞI'NDAN DUYURU "2011 Yılı İçin Uygulanacak Harç ve Teminat Miktarlarını" Görmek İçin Tıklayınız

Bebka Personel Alımı İlanı İçin Tıklayınız

 İhaleler

   

"YENİ"BURSA İL ÖZEL İDARESİNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞI YAPILACAKTIR İhale İlanını Görmek İçin Lütfen Tıklayınız...


"YENİ"BURSA İL ÖZEL İDARESİNDEN TAŞINMAZ MAL KİRALAMASI YAPILACAKTIR İhale İlanını Görmek İçin Lütfen Tıklayınız...


   

 Resimlerle Eski Bursa

 Faydalı Linkler

İNSAN HAKLARI
BİLGİ EDİNME
BTÇH DERNEĞİ
Bağ-Kur Sorgulama
Emekli Sandığı Sorgulama
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
Uludağ Üniversitesi
Türkiye Telefon Rehberi
TCMB Günlük Döviz Kurları
ADSL Hızınızı Test Edin

Bu site en iyi 1024x768 ekran çözünürlüğünde Internet Explorer'da izlenebilir.
bursa, bursa özel idaresi, bursailözelidaresi, özel idare, bursaozelidaresi, bursa resimler, bursa tarihi, bursa yapısı, bursa mimarisi, bursa haber, bursa ticaret, bursa sanayi, bursa kültür, bursa merkez, bursa ihale